Dabar yra 2016-10-26 11:15

UTC + 2 vasaros laikas
Forumas užrakintas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2010-01-13 13:06 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Nauja gyvulių (tame tarpe ir arklių) ženklinimo ir apskaitos įstatymo redakcija:
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=g ... 4JFA&pli=1

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Paskutinį kartą redagavo Daiva 2010-01-30 19:27. Iš viso redaguota 1 kartą.

Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-13 13:38 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2010-01-12 16:22
Pranešimai: 71
Miestas: Palanga
Nieko nerodo,google tik išmeta.


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-13 13:52 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Dedu visą, jei adminams pasirodys reikalinga- iškarpykite :wink:


Jeigu šiame priede yra vaizdų, jie nebus rodomi. Atsisiųsti originalų priedą
Page 1
PATVIRTINTALietuvos Respublikos ţemės ūkioministro 2003 m. birţelio 16 d.įsakymu Nr. 3D-234(Lietuvos Respublikos ţemės ūkioministro 2010 m. sausio 8 d.įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŢENKLINIMO TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato LietuvosRespublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų registravimo, ţenklinimo ir apskaitos tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EBdėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL 2008 L 213, p. 31), 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo beiregistravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ţenklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), supaskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006(OL 2006 L 363, p. 1), 2003 m. gruodţio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiuavių ir oţkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos reglamentu(EB) Nr. 759/2009 (OL 2009 L 215, p. 3), 2008 m. birţelio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arkliniųidentifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3). 3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:Arklinių šeimos gyvūnas – arklinių (Equide) šeimos arklių (Equus) genčiai ar juossukryţminus išvestai rūšiai priklausantis laukinis arba naminis ţinduolis. Neveislinis arklys – arklys, nepriskiriamas prie veislinių arklių dėl veislės reikalavimų neatitikimo.Prekiautojas ūkiniais gyvūnais – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, siekdamas pelno, nuolat perkapaţenklintus ūkinius gyvūnus ir per 30 dienų nuo pirkimo juos parduoda arba perkelia iš vienų sau
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
2nepriklausančių patalpų į kitas arba į skerdyklą, registruoja Ūkinių gyvūnų registro centrinėjeduomenų bazėje ir (ar) apie juos praneša teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.Ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitaiprodukcijai gauti, darbo ir kitais tikslais. Ūkinio gyvūno laikytojas (toliau – laikytojas) – ne jaunesnis kaip 16 metų amţiaus fizinisar juridinis asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko uţ atlyginimą arba nemokamai. Ūkinio gyvūno registravimas – ūkinio gyvūno duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikosţemės ūkio ministerijos patvirtintas formas ir (ar) ūkinių gyvūnų apskaitos ţurnalą ir Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę.Ūkinio gyvūno savininkas (toliau – savininkas) – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam priklauso ūkinis gyvūnas.Ūkinio gyvūno tapatybės nustatymas – ūkinio gyvūno atpaţinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso ar mikroschemos numerį arba kitu būdu.Ūkinio gyvūno ţenklinimas – ūkinio gyvūno ţymėjimas specialiais ausų įsagais,tatuiruote ar mikroschema.Ūkinių gyvūnų apskaita – ūkinių gyvūnų apskaitos ţurnaluose arba kompiuterinėjelaikmenoje daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius ūkinius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą.Ūkinių gyvūnų banda – vienoje laikymo vietoje laikoma vienos rūšies ūkinių gyvūnųgrupė, kuriai suteikiamas atpaţinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei vienaūkinių gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpaţįstama pagal atskirą numerį.Ūkinių gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, ūkinio gyvūno gaišimas, paskerdimas irkiti įvykiai, susiję su ūkinių gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su ūkinių gyvūnų perkėlimu.Ūkinių gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai ūkiniai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur ūkiniai gyvūnai yra laikomi, auginami ir priţiūrimi.Ūkinių gyvūnų perkėlimas – ūkinių gyvūnų perveţimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos, pulko į kitą laikymo vietą, bandą, pulką.Ūkinių gyvūnų ţenklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas (toliau – paslaugų teikėjai) –asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė registruoti ir ţenklinti ūkinius gyvūnus.Veislinis arklys – arklys, kurio kilmė ir individualios veislinės savybės atitinka veislėsreikalavimus.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
3II. ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŢENKLINIMO TVARKA4. Vykdant ūkinių gyvūnų registravimą, ţenklinimą ir apskaitą dalyvauja:4.1. Ţemės ūkio ministerija (toliau – ŢŪM);4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT);4.3. valstybės įmonė Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŢŪIKVC);4.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis (toliau – VKVS);4.5. ausų įsagų, mikroschemų, ţenklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);4.6. paslaugų teikėjai;4.7. laikytojai, savininkai;4.9. skerdyklos.5. ŢŪM:5.1. koordinuoja ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo įgyvendinimą;5.2. tvirtina tiekėją.6. VMVT:6.1. uţtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja ūkinių gyvūnų registravimą ir ţenklinimą;6.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie ūkinių gyvūnų registravimą ir tapatybėsnustatymą.7. Teritorinės VMVT:7.1. uţtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų ţenklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) nevėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, ūkinių gyvūnų ţenklinimo priemonių pateikimąlaikytojams ir paslaugų teikėjams bei ne ankstesnių kaip 6 mėn. klaidų taisymą CDB, rašo senesnių kaip 6 mėn. registravimo, apskaitos, ţenklinimo duomenų taisymo protokolus ir siunčia juosŢŪIKVC;7.2. platina galvijų, avių ir oţkų ausų įsagus, mikroschemas, pildo ausų įsagų, mikroschemų įsigijimo, platinimo, pamestų arba atgamintų ausų įsagų platinimo registracijos ţurnalus, priima uţsakymus dėl kiaulių ausų įsagų ir į CDB suveda duomenis apie uţsakytus irišplatintus įsagus, poodines mikroschemas;7.3. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius, teikia uţsakymą tiekėjui dėl identiškų pamestiesiems pagaminimo;7.4. kontroliuoja registravimo ir ţenklinimo priemonių, išvardytų taisyklių 13 punkte,apskaitą, ir informacijos apie ūkinių gyvūnų perkėlimą bei kaitą registravimą CDB arba šios
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
4informacijos pateikimą teritorinėms VMVT. Kontroliuoja kitų laikytojų duomenų įvedimo į CDBeigą, išduodamų galvijo ir arklio pasų duomenų teisingumą;7.5. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų, paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ţenklinimo klausimais, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentąir sustabdo ar panaikina jo galiojimą, informuoja visuomenę ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo klausimais, priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai suvesti duomenis įCDB ir perduoda ŢŪIKVC.8. ŢŪIKVC:8.1. uţtikrina CDB funkcionavimą;8.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymoprogramas, tikslina ir taiso duomenis CDB pagal teritorinių VMVT pateiktus klaidų taisymo protokolus, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo ir suvedimo į CDB paţeidimus ir kitus netikslumus;8.3. uţtikrina ūkinių gyvūnų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui;8.4. spausdina ir platina ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo apskaitos formas ir uţtikrina jų pateikimą teritorinėms VMVT;8.5. suteikia laikymo vietų ir ūkinių gyvūnų bandų atpaţinties numerius;8.6. pagal laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus, gautus iš teritorinių VMVT, suteikialaikytojams ir paslaugų teikėjams prisijungimo prie CDB slaptaţodţius, kad jie galėtų tiesiogiaisuvesti reikiamus duomenis. Teritorinių VMVT teikimu, slaptaţodţio galiojimą panaikina;8.7. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų ir paslaugų teikėjų mokymą laikymovietų registravimo, ūkinių gyvūnų ţenklinimo ir apskaitos klausimais;8.8. išduoda galvijo, arklio pasus.9. VKVS:9.1. vykdo veislinių kiaulių registravimą ir ţenklinimą ausų įsagais ŢŪM nustatyta tvarka;9.2. uţtikrina veislinių kiaulių ţenklinimo ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjuiir perduoda duomenis į CDB;9.3. per 10 darbo dienų nuo tiekėjų paskelbimo pasirašo su jais sutartį ir uţsako, taip patplatina veislinių kiaulių ţenklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo ir pamestųarba atgamintų įsagų platinimo registracijos ţurnalus;9.4. uţtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių veislinių kiaulių ţenklinimo irapskaitos duomenų suvedimą į CDB ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnųţenklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams, taip pat klaidų taisymą CDB.10. Paslaugų teikėjai:
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
510.1. laikydamiesi šių taisyklių nustatytų reikalavimų, atlieka ūkinių gyvūnų registravimą,ţenklinimą ir (arba) perduoda duomenis teritorinei VMVT;10.2. įvedę duomenis išspausdina GŢ-2 formą (4 priedas), ją pasirašo, grąţina laikytojui, kuris turi ją saugoti 3 metus. Pildant ranka GŢ-2 formą, vienas egzempliorius grąţinamas laikytojui,kitas pateikiamas teritorinei VMVT;10.3. uţtikrina ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;10.4. įveda duomenis į specialią ŢŪIKVC parengtą programą apie mikroschemų įsigijimąper 3 kalendorines dienas nuo įsigijimo, nurodydami savo rekvizitus, gamintoją, platintoją, numerių intervalus arba individualius (atskirus) numerius, įsigijimo datą. Duomenys apie mikroschemų įsigijimą turi būti įvesti anksčiau negu įvyksta ūkinio gyvūno ţenklinimo registravimas CDB;10.5. turintieji prisijungimą prie CDB, uţpildę AŢ-1 formą, suveda duomenis į CDB ir AŢ-1 formos pirmąjį egzempliorių siunčia ŢŪIKVC.11. Laikytojai:11.1. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, laikydamiesi šių taisyklių, registruojaduomenis CDB arba praneša teritorinėms VMVT, ţenklina savo ūkinius gyvūnus;11.2. šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka raštu ar kompiuterinėje laikmenoje pildo Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŢ-1 (1 priedas) ir Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŢ-2 (2 priedas) ţurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus po paskutinio ţurnale padaryto įrašo. Kompiuterinėje laikmenoje esančius GAŢ-1 ar GAŢ-2 ţurnalus ar jų dalis prireikus galimaišspausdinti;11.3. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ausies įsago pametimo dienos perduodateritorinėms VMVT informaciją apie pamestus ausų įsagus ir uţsako naują, identišką pamestajam;11.4. uţtikrina ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo priemonių, nurodytų taisyklių 13 punkte, panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, pildo GŢ-1, GŢ-2 ar GŢ-2a (3, 4, 5 priedai) formas ir GAŢ-1, GAŢ-2 ţurnalus ar įrašo į kompiuterinę laikmeną, perka galvijų, avių ir oţkų ausų įsagus, mikroschemas, taip pat uţsisako kiaulių ausų įsagus teritorinėse VMVT ar iš paslaugų teikėjo;11.5. turintieji teisę įvesti duomenis į CDB, po duomenų įvedimo privalo išispausdinti GŢ-2 formą, ją pasirašyti ir saugoti 3 metus;11.6. siekiantieji susigrąţinti pridėtinės vertės mokestį gali uţsakydami ūkinių gyvūnų ausųįsagus teritorinėse VMVT nurodyti, kad ausų įsagų tiekėjas siųstų įsagus nurodytu laikytojo adresu.12. Tiekėjai uţtikrina:12.1. nuolatinį ausų įsagų ir mikroschemų tiekimą teritorinėms VMVT;12.2. mikroschemų tiekimą paslaugų teikėjams;12.3. nuolatinį kiaulių ausų įsagų tiekimą laikytojams;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6
612.4. veislinių kiaulių ausų įsagų – VKVS;12.5. duomenų apie teritorinėms VMVT, paslaugų teikėjams ir laikytojams pateiktus ausų įsagus ir mikroschemas suvedimą į CDB;12.6. ausų įsagų ir pagamintų identiškų pamestiesiems ausų įsagų platinimo registracijos ir įsigijimo ţurnalų pildymą ir jų saugojimą ne trumpiau kaip 3 metus.13. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo priemonės yra:13.1. ausų įsagai, replės jiems įsegti, tatuiravimo įrankiai, mikroschemos, skaitytuvai;13.2. CDB;13.3. registravimo ir apskaitos formos;13.4. galvijų, arklių pasai.14. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo principai:14.1. individualus ūkinio gyvūno ir bandos atpaţinimas;14.2. gyvūno atvedimo datos ir vietos nustatymas;14.3. laikymo vietų, ūkinių gyvūnų bandų ir ūkinių gyvūnų perkėlimo, taip pat kaitos registravimas per visą ūkinio gyvūno gyvenimo laikotarpį.15. Pagrindiniai ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo uţdaviniai:15.1. ūkinių gyvūnų ir veislininkystės apskaita;15.2. uţkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų prevencija ir kontrolė;15.3. bendrų ţmonėms ir ūkiniams gyvūnams ligų kontrolė.III. ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS, ŢENKLINIMAS, APSKAITA IRLAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS16. Kiekvienas laikytojas privalo registruoti, ţenklinti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkytijų apskaitą. Laikymo vietose privaloma registruoti ir ţenklinti esančius galvijus, tarp jų bizonus(Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, oţkas, arklinių šeimos gyvūnus(ţenklinami tik po 2009 m. birţelio 30 d. atvesti arklinių šeimos gyvūnai) ir kiaules (kiaulės ţenklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius;17. Naujoje laikymo vietoje registruojami privalomi registruoti gyvūnai ne vėliau kaip per7 kalendorines dienas nuo jų atveţimo į naują laikymo vietą informuojant teritorinę VMVT,pateikiant uţpildytą GŢ-2 ar GŢ-2a formą, kiti ūkiniai gyvūnai registruojami laikytojui pateikusteritorinei VMVT uţpildytą GŢ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnams – AŢ-1.18. Laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis.19. ŢŪIKVC laikymo vietoms ir ūkinių gyvūnų bandoms suteikia CDB atpaţinties numerį.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 7
720. Laikymo vietos ir ūkinių gyvūnų bandos atpaţinties numeris suteikiamas vieną kartą irišlieka CDB visą ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo galiojimo laikotarpį. Kiti ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.21. Pranešimas apie CDB registruotą naują laikymo vietą ar bandą ir suteiktą atpaţintiesnumerį laikytojui pateikiamas teritorinėje VMVT.22. Gyvūnų apskaita:22.1. individualiais numeriais paţenklintiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėjelaikmenoje pildomas Ūkinių gyvūnų apskaitos ţurnalas GAŢ-1;22.2. bandos numeriais registruotiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėje laikmenojepildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos ţurnalas GAŢ-2;22.3. visos gyvūnų registravimo ir ţenklinimo apskaitos formos ir ţurnalai saugomi 3metus po paskutinio juose padaryto įrašo.23. Iš trečiųjų šalių įveţtų skersti ūkinių gyvūnų perţenklinti nereikia, o įveţtuosius augintireikia perţenklinti: galvijus – ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, avis, oţkas – ne vėliau kaipper 14 kalendorinių dienų. Tam, kad būtų galima perţenklinti ūkinį gyvūną, ŢŪIKVC suteikia naują numerį ir išsaugo buvusį ţenklinimo numerį CDB.24. Iš Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES) įveţtų galvijų, avių ir oţkų paliekamas taspats ausų įsagas. Nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įveţto galvijo, avies, oţkos ţenklinimonumeris su šalies kodu yra didesnis kaip 14 ţenklų. 25. Pasai CDB registruotų Lietuvos Respublikos galvijų laikytojams ir arklinių šeimosgyvūnų savininkams išduodami ŢŪM nustatyta tvarka.26. Prekiaujant tarp ES šalių narių avimis ir oţkomis nuo 2009 m. gruodţio 31 d., jas privaloma ţenklinti mikroschemomis.27. Kiaulių laikytojai privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas:27.1. vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį siekiantieji valstybės pagalbos turi į CDB suvesti arba pranešti teritorinei VMVT laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, uţpildydami GŢ-1 formą;27.2. ne rečiau kaip 2 kartus per metus nesiekiantieji valstybės pagalbos, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. turi į CDB suvesti arba pranešti teritorinei VMVT laikytojo, laikymovietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, uţpildydami GŢ-1 formą.28. Duomenis apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. ir priešteikdamas paraišką gauti valstybės pagalbą.29. Duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus galioja tik einamaisiaiskalendoriniais metais.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8
830. Skirtinguose rajonuose laikomus tik bandomis registruojamus ūkinius gyvūnuslaikytojas gali registruoti vienoje iš bandų laikymo vietos teritorinėje VMVT, uţpildydamas tiek GŢ-1 formų, kiek nori registruoti bandų. Teritorinė VMVT, į kurią kreipėsi laikytojas, uţpildytasGŢ-1 formas, jeigu bandos yra ne jų rajone, siunčia kitoms teritorinėms VMVT, kurių teritorijoseyra registruojamos bandos. Atitinkama teritorinė VMVT pagal gautą GŢ-1 formą registruoja bandąir šią formą saugo ne trumpiau kaip 3 metus.IV. ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMO IR KAITOS REGISTRAVIMAS(DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)Ūkinių gyvūnų prieauglio registravimas ir ţenklinimas31. Laikytojas privalo uţtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų uţregistruotasir paţenklintas. Galvijų, avių ir oţkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai)paţenklina prieauglį, registracijos duomenis laikytojas įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos ţurnalą, registruoja CDB ir (arba) uţpildo vieną GŢ-2 ar GŢ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikiateritorinei VMVT ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, antrasis egzempliorius liekalaikytojui. Apie avių ir oţkų prieauglio paţenklinimą galima pranešti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išveţant iš laikymo vietos.32. Ūkinių gyvūnų prieauglio ţenklinimas:32.1. galvijų prieauglis ţenklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūnoindividualiu numeriu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, t. y. prieauglio atvedimo;32.2. avių ir oţkų prieauglį būtina paţenklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliaukaip prieš išveţant iš laikymo vietos:32.2.1. ţenklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu;32.2.2. po 2009 m. gruodţio 31 d. atvestas avių ir oţkų prieauglis, kurį laikytojas norėsišveţti į ES šalis, ţenklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis – į vieną ausį segamas įsagas yrasu individualiu numeriu, o į kitą ausį įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema;32.3. kiaulės ţenklinamos tik prieš išveţant iš laikymo vietos pagal taisyklių 40 punktą;32.4. arklinių šeimos gyvūnai, gimę po 2009 m. birţelio 30 d., privalomai ţenklinamimikroschema, kaip nurodyta taisyklių VII skyriuje.33. Ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje irgerai matomas iš ūkinio gyvūno priekinės ir uţpakalinės dalies, ausų įsago brūkšninis kodas turi būtimatomas iš ūkinio gyvūno priekinės dalies.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 9
934. Galvijų, avių ir oţkų negyvo prieauglio atvedimas, taip pat išsimetimas, prieauglio gaišimas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos ţurnale bei CDB arba uţpildoma GŢ-2 ar GŢ-2a forma ir pateikiama teritorinei VMVT.Ūkinių gyvūnų perkėlimo registravimas35. Ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp uţregistruotų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir (arba) bandų.36. Laikytojas privalo uţtikrinti, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami ūkiniai gyvūnai būtų tinkamai registruoti ir paţenklinti, ir turėti galvijų ir arklių pasus.37. Ūkinio gyvūno išveţimo į kitą laikymo vietą ar bandą duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išveţimo registruoja CDB ar praneša teritorineiVMVT, pateikdamas uţpildytos GŢ-2 ar GŢ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamassau.38. Ūkinio gyvūno atveţimo iš kitos bandos ar laikymo vietos duomenis laikytojas nevėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno atveţimo uţregistruoja CDB arba apie taine vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT, pateikdamas GŢ-2 ar GŢ-2aformos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.39. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti ūkinius gyvūnustrečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie ūkinių gyvūnų atveţimą ir išveţimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT uţpildydamos GŢ-4 formą (6 priedas) arba tiesiogiairegistruoja CDB.40. Kiaulės prieš perkėlimą į kitą laikymo vietą ar kitą bandą ţenklinamos į vieną ausįįsegant vieną dviejų dalių ausų įsagą su bandos numeriu, o į skerdyklą Lietuvoje veţamos kiaulės gali būti ţenklinamos į uţpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas bandos numeris. Išveţus (taip pat atveţus) kiaules, laikytojai duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykiouţregistruoja CDB arba informuoja teritorinę VMVT uţpildydami GŢ-2 ar GŢ-2a formą.Laikytojo pasikeitimo registravimas(neperkeliant ūkinio gyvūno)41. Laikytojo pasikeitimą buvęs laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuoįvykio registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT, uţpildydamas GŢ-2 ar GŢ-2a formą.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 10
1042. Naujasis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojaCDB arba praneša teritorinei VMVT, uţpildydamas GŢ-2 ar GŢ-2a formą, kurios antrąjįegzempliorių pasilieka sau.Į skerdyklą veţamų ūkinių gyvūnų ir ūkinių gyvūnų skerdimo registravimas43. Laikytojas, išveţęs ūkinį gyvūną į skerdyklą, gyvūno išveţimą registruoja CDB arbapraneša teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 37 ar 40 punktą.44. Prekiautojai ūkiniais gyvūnais privalo laikytis šių taisyklių ir pateikti į skerdyklą skersti tik teisės aktų nustatyta tvarka registruotus ir paţenklintus ūkinius gyvūnus, turėti dokumentus, įrodančius ūkinių gyvūnų laikymo vietos patvirtinimą ir (ar) registravimą, o duomenis apie ūkinio gyvūno perkėlimą turi registruoti CDB ir (ar) pranešti teritorinei VMVT ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.45. Į skerdyklą veţamus ūkinius gyvūnus turi lydėti šie dokumentai:45.1. kilusius iš Lietuvos Respublikos ir veţamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje –galvijo ar arklio pasas, Lietuvos Respublikoje veţamų gyvūnų vaţtaraštis (forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu);45.2. iš ES veţamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – galvijo ar arklio pasas, veterinarijos sertifikatas;45.3. iš trečiųjų šalių veţamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – veterinarijos sertifikatas.46. Ūkiniai gyvūnai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti ir paţenklinti. Neregistruotus ir (ar) nepaţenklintus ūkinius gyvūnus skersti draudţiama.47. Skerdykla privalo registruoti:47.1. duomenis apie kiekvieną atveţtą individualiai registruotą ūkinį gyvūną, sutikrinant 45punkte nurodytuose jį lydinčiuose dokumentuose, taip pat pirminės apţiūros metu uţfiksuotusduomenis su CDB esančiais duomenimis (laikytojas, ţenklinimo numeris, gyvūno rūšis, amţius, lytis, atveţimo data). Nustačius ūkinio gyvūno duomenų (laikytojas, ţenklinimo numeris, įsagųskaičius ausyse, gyvūno rūšis, amţius, lytis, atveţimo data) ir fakto neatitikimą, neatitinkantys faktoduomenys paţymimi ŢŪIKVC parengtoje neatitikimų programoje, o ūkinis gyvūnas neskerdţiamas,laikomas atskirai nuo skerdţiamų ūkinių gyvūnų ir apie nustatytus paţeidimus nedelsiantinformuojamas laikytojas. Tik laikytojui pašalinus nustatytus paţeidimus, duomenų neatitikimąCDB ir (ar) pateikus naujus dokumentus, ūkinis gyvūnas gali būti skerdţiamas. Ūkinius gyvūnus iš skerdyklos išveţti draudţiama;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 11
1147.2. duomenis apie kiekvieną paskerstą ūkinį gyvūną ar ūkinių gyvūnų bandą, pildant GŢ-5 (7 priedas) ir (ar) KŢ-5 (8 priedas) formą ir (ar) suvedant tiesiai į ŢŪIKVC parengtą programą nevėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno paskerdimo;47.3. skerdykla, įsiveţanti ūkinius gyvūnus iš kitų šalių, privalo pranešti teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 38 ar 40 punktą.48. Paskerstų ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, kol ūkinio gyvūno skerdenos nepaţenklinamos. Uţ panaudotų įsagų sunaikinimą ir pasų grąţinimą ŢŪIKVC atsako gyvūnąpaskerdusios įmonės administracija.49. Paskerstų mikroschemomis ţenklintų ūkinių gyvūnų mikroschema apsaugoma nuotolesnio nesąţiningo jos panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje.Ūkinio gyvūno netekimo (gaišimo, priverstinio skerdimo ar skerdimo savo reikmėms) registravimas50. Laikytojas apie ūkinio gyvūno gaišimą, priverstinį skerdimą ar skerdimą savoreikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio duomenis uţregistruoja CDB arteritorinėje VMVT uţpildo GŢ-2 ar GŢ-2a formas, formos antrąjį egzempliorių pasilikdamas sau. 51. Nugaišusių, priverstinai paskerstų ar paskerstų savo reikmėms ūkinių gyvūnų ausųįsagai neišimami, pasai turi būti grąţinami pasą išdavusiai įstaigai.Ūkinių gyvūnų vagystės registravimas52. Registruotų ūkinių gyvūnų vagystės atveju laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas registruoja duomenis apie įvykį CDB ar teritorinėje VMVT uţpildo GŢ-2 ar GŢ-2a formą,paţymėdamas kaip „išveţimą“, o jo prieţastį – kaip „pavogimą“.53. Suradus pavogtą ūkinį gyvūną, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienasregistruoja CDB ar teritorinėje VMVT uţpildo GŢ-2 ar GŢ-2a formą, paţymėdamas įvykį kaip –„atveţimas“, o prieţastį kaip – „grąţinimas“.V. ŪKINIŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ ĮSIGIJIMAS IR ATGAMINIMAS54. Ausų įsagus, mikroschemas, ţenklinimo įrangą, skaitytuvus Lietuvos Respublikoje galitiekti tiekėjas, kuriam tokia teisė suteikiama Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro įsakymu.Tiekėjas uţsiregistruoja CDB, ŢŪIKVC suteikia tiekėjams ausų įsagų numerių intervalus. Tiekėjas sudaro sutartis su teritorinėmis VMVT dėl ausų įsagų, mikroschemų, ţenklinimo ir nuskaitymo
--------------------------------------------------------------------------------
Page 12
12įrangos tiekimo. Taip pat sutartis pasirašoma ir su VKVS dėl ausų įsagų veislinėms kiaulėmsţenklinti tiekimo. Tiekėjas tiekia kiaulių ausų įsagus tiesiogiai laikytojams. 55. Tiekėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo registracijos (9 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (10 priedas) ţurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir teritorinėVMVT kiekvieną darbo dieną suveda į CDB.56. Ausų įsagus turi teisę įsigyti tik tie laikytojai, kurie yra uţsiregistravę CDB ir pirkdami ar uţsakydami ausų įsagus pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir uţpildytąGŢ-3 formą (11 priedas).57. Paslaugų teikėjai ausų įsagus, mikroschemas įsigyja pateikę teritorinės VMVT išduotuspaslaugų teikimo teisės ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentus.58. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali paţenklinti tik savo ūkinius gyvūnus.59. Ausų įsagų įsigijimo registracijos, taip pat ir Ausų įsagų platinimo registracijos ţurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.60. Ūkiniam gyvūnui pametus ausies (-ų) įsagą (-us) arba ausies (-ų) įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas teritorinėje VMVT uţpildoGŢ-3 formą. Teritorinė VMVT pildo pamestų ir atgamintų įsagų registracijos ţurnalą (12 priedas),suveda duomenis į CDB ir teikia uţsakymą tiekėjui. Tiekėjas, per 3 darbo dienas uţsakyme pateiktusįsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas uţregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paštu išsiunčia uţsakymo lape nurodyto laikytojo adresu. Apie įsagus pametusių gyvūnų perţenklinimą atgamintais įsagais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienasinformuoja teritorinę VMVT.61. Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti paţymėtos papildomos ţymės romėnišku skaičiumi I, antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.62. Laikytojai ausų įsagų gali uţsisakyti ir įsigyti tiek, kiek planuoja kitais metais turėtiūkinių gyvūnų ir gauti prieauglio.VI. BANDOS NUMERIU REGISTRUOTŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ UŢSAKYMAS63. Laikytojas, norėdamas įsigyti ūkinių gyvūnų ausų įsagų, suveda uţsakymo duomenis įCDB ar kreipiasi į teritorinę VMVT, ar į tiekėją uţpildydamas GŢ-3 formą. Teritorinė VMVT įvedaduomenis apie uţsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus ūkinių gyvūnųlaikytojų įsagų uţsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo ir Ausų įsagų platinimoregistracijos ţurnalus (juose paţymi pagamintų įsagų numerius ir kiekį). Šią informaciją tiekėjas taip
--------------------------------------------------------------------------------
Page 13
13pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia laikytojui per 15 kalendorinių dienų nuo uţsakymo gavimo, tiekėjui ir gyvūnų laikytojui priimtinu būdu.VII. ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS IR ŢENKLINIMAS64. Arklinių šeimos gyvūnai CDB registruojami individualiu numeriu, paslaugų teikėjuipateikus uţpildytą AŢ-1 formą (13 priedas) teritorinėms VMVT, kurios pirmąjį formos egzempliorių siunčia ŢŪIKVC. Registruotų arklinių šeimos gyvūnų savininkams pasai išduodami ŢŪM nustatytatvarka.65. Arklinių šeimos gyvūno savininkas (toliau – savininkas) privalo registruoti savolaikomus arklinių šeimos gyvūnus, o gimusius po 2009 m. birţelio 30 d. ir ţenklinti juosmikroschema iki gyvūno atvedimo metų gruodţio 31 d. arba per 6 mėn. nuo atvedimo dienos,atsiţvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.66. Dėl arklinių šeimos gyvūno registravimo ir ţenklinimo pagal taisyklių 64 ir 65 punktussavininkas turi kreiptis į:66.1. ŢŪM pripaţintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija), jei arklinių šeimos gyvūnas yra veislinis. Neveislinio arklinių šeimos gyvūno savininkas dėl neveislinio arklinių šeimosgyvūno registravimo gali kreiptis ir į asociaciją;66.2. į taisyklėse apibrėţtą paslaugų teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra neveislinis. 67. Registruoto arklinių šeimos gyvūno savininkas turi uţpildyti prašymą išduoti arklio pasą tokia pat tvarka, kaip nurodyta 66 punkte. Neveislinio arklio savininkas gali pildyti prašymąišduoti arklio pasą ŢŪIKVC tinklalapyje.68. Arklio ţenklinimą mikroschema turi atlikti paslaugų teikėjas, kuriam teritorinė VMVT suteikė teisę registruoti ir ţenklinti arklinių šeimos gyvūnus. 69. Pildant arklinių šeimos gyvūno šiose taisyklėse nustatytą AŢ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnas tuo pat metu ţenklinamas poodine mikroschema. Paţenklinus arklinių šeimos gyvūnąmikroschema, į visus formos AŢ-1 egzempliorius įklijuojama įklija, kurioje nurodyti 15 paskutinių mikroschemos kodo skaičių ir kuri buvo komplektuojama kartu su mikroschema. Paskutiniai 15 skaičių įklijoje ir mikroschemos skaičiai turi tarpusavyje sutapti (negali skirtis).70. Paslaugų teikėjas pirmą kartą ţenklindamas arklinių šeimos gyvūną mikroschemaprivalo įsitikinti, kad tas pats gyvūnas nebuvo anksčiau paţenklintas kita mikroschema.71. Paslaugų teikėjas, atlikęs arklinių šeimos gyvūno ţenklinimą mikroschema ir uţpildęs AŢ-1 formą atsako uţ pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina tai savo spaudu, kuris turi būti nedidesnis kaip 4 cm ilgio ir 2 cm aukščio, pirmosiose dviejose eilutėse turi būti uţrašytas vardas ir
--------------------------------------------------------------------------------
Page 14
14pavardė, trečiojoje eilutėje nurodomas VMVT paţymėjimo vykdyti arklių registravimą ir ţenklinimąnumeris. Spaudo spalva turi būti mėlyna.72. Savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo uţtikrinti arklinių šeimos gyvūno fiksavimą ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi ţenklinimo metu.73. Įveţus arklį iš ES ar trečiosios šalies arklio savininkas privalo registruoti arklį CDBkreipdamasis į paslaugų teikėją, kuris uţpildys formas AŢ-1 ir GŢ-2. Formą GŢ-2 gali pildyti ir pats arklio savininkas.74. Arklinių šeimos gyvūnai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu. Be tapatybės nustatymo dokumento arklinių šeimos gyvūnai gali būti, jeigu jie:74.1. laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybėsnustatymo dokumentą;74.2. laikinai pervedami:74.2.1. į šalia ūkio esančią vietą valstybės narės ribose, o tapatybės nustatymo dokumentąįmanoma pateikti per tris valandas;74.2.2. sezoninio arklinių šeimos gyvūnų pervarymo iš vasaros ganyklų ir į jas metu, otapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo ūkyje;74.3. yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar ţindančią kumelę;74.4. dalyvauja arklių varţybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būtiišvesti iš varţybų ar renginio vietos;74.5. perkelti ar perveţti susidarius nepaprastajai padėčiai dėl pačių arklinių šeimos gyvūnų arba, nepaţeidţiant Direktyvos 2003/85/EB 14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, į ūkį, kuriame jie laikomi.Skerstinų arklinių šeimos gyvūnų perkėlimas75. Perkeliant į skerdyklą skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, būtina turėti tapatybėsnustatymo dokumentą – arklio pasą.76. Be arklio paso skerstiną arklinių šeimos gyvūną galima perkelti iš ūkio, kuriame jisgimė, tiesiai į skerdyklą toje pačioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad:76.1. arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis kaip 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos ţymes;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 15
1576.2. uţtikrinamas arklinių šeimos gyvūno atsekamumas nuo ūkio, kuriame jis atvestas, ikiskerdyklos;76.3. perveţant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai nustatyti jo tapatybępagal Reglamento 504/2008 11 ir 12 straipsnius;76.4. prie siuntos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų tapatybės nustatymą pagal 74.3 punktą.Arklinių šeimos gyvūnų skerdimas ir nugaišimas77. Paskerdus arklinių šeimos gyvūną arba jam nugaišus, imamasi šių priemonių:77.1. mikroschema apsaugoma nuo nesąţiningo vėlesnio panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;77.2. tapatybės nustatymo dokumentas pripaţįstamas negaliojančiu bent jau pirmame jopuslapyje uţdedant spaudą „negaliojantis“;77.3. dokumentus išduodančiai įstaigai tiesiogiai ar per Komisijos reglamento 504/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą punktą perduodamas patvirtinimas su nuoroda į arklinių šeimos gyvūno individualų registracijos numerį, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas, uţmuštasarba nugaišo. Lietuvoje paskerdus arklinių šeimos gyvūną jo pasas perduodamas ŢŪIKVC;77.4. negaliojantis tapatybės nustatymo dokumentas sunaikinamas ŢŪIKVC.VIII. ATSAKOMYBĖ78. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ţenklinimo dalyviai uţ netinkamą šiose taisyklėsenurodytų funkcijų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.____________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
Page 16
Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys(bandos numeris)Bandos adresas(laikymo vietos numeris)TMTMTMTMTMTMTMTMTMTMAtvežti ūkiniai gyvūnaiIšvežti ar nugaišę ūkiniaigyvūnaiAtvežimodataIšvežimodataVisi ūkiniai gyvūnai(vienas gyvūnas registruojamas vieną kartą)Bandos, į kuriąišvežtas, Nr.LaikytojopastabosAtvedimodataveislėBandos,iš kurios atvežtas, Nr.Eil.Nr.Individualus Nr.Bandoje atvesti ūkiniai gyvūnaiTėvo indv. Nr. (neprivaloma)Motinos indv. Nr.lytis(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITOS ŽURNALAS(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(valdos kodas)(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D -6 redakcija)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 1 priedas(Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo (GAŽ-1) forma)(rūšies pavadinimas)(grupės pavadinimas)(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 17
2TMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMTMŪkinių gyvūnų laikytojasLaikytojopastabosVisi ūkiniai gyvūnai(vienas gyvūnas registruojamas vieną kartą)Bandoje atvesti ūkiniai gyvūnaiAtvežti ūkiniai gyvūnaiIšvežti ar nugaišę ūkiniaigyvūnaiEil.Nr.Individualus Nr.AtvedimodataveislėlytisTėvo indv. Nr. (neprivaloma)AtvežimodataBandos,iš kurios atvežtas, Nr.IšvežimodataBandos, į kuriąišvežtas, Nr.Motinos indv. Nr.(parašas)(vardas, pavardė)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 18
Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys(bandos numeris)Bandos adresas(laikymo vietos numeris)Eil.Nr.Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 2 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D -6 redakcija)(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma)Įvykio data(valdos kodas)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(grupės pavadinimas)(rūšies pavadinimas)ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDOS APSKAITOS ŽURNALASĮvykio pavadinimasŪkinių gyvūnų skaičiusPastabos(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 19
2Eil.Nr.Ūkinių gyvūnų laikytojasĮvykio dataĮvykio pavadinimasŪkinių gyvūnų skaičius(parašas)(vardas, pavardė)Pastabos
--------------------------------------------------------------------------------
Page 20
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d.(pašto kodas)Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenysBandos adresasŪkinių gyvūnų laikytojas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 20 m. d.(pašto kodas)Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenysBandos adresasŪkinių gyvūnų laikytojasNr.(užpildymo data)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priedasįsakymo Nr. 3D -6 redakcija)(bandos numeris)(bandos numeris)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priedasįsakymo Nr. 3D -redakcija)PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŢ-1) forma)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(laikymo vietos numeris)(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(laikymo vietos numeris)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(rūšies kodas)(rūšies pavadinimas)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(ūkinių gyvūnų skaičius)(grupės kodas, pavadinimas)(ūkinių gyvūnų skaičius)(valdos kodas)(banko kodas )(ūkinių gyvūnų skaičius)(sąskaitos Nr.)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(valdos kodas)(elektroninio pašto adresas)(grupės kodas, pavadinimas)(rūšies kodas)(grupės kodas, pavadinimas)(elektroninio pašto adresas)(sąskaitos Nr.)(telefono numeris)(banko kodas )(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(ūkinių gyvūnų skaičius)(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė)(parašas)(vardas, pavardė)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(rūšies pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(telefono numeris)Nr.(užpildymo data)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(ūkinių gyvūnų skaičius)PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŢ-1) forma)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 21
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010m. sausio 8 d.(pašto kodas)(rūšies kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)(atvedimo data)(įvykio kodas, pavadinimas)(pašto kodas)(rūšies kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)Ūkinių gyvūnų laikytojasŪkinių gyvūnų ženklinimo paslaugas teikiantis asmuoNr.(užpildymo data)PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄŪkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenysBandos adresasŪkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys(valdos kodas)(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)Bandos adresas(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(laikymo vietos numeris)Ūkinio gyvūno individualus numerisPRIEŠ ĮVYKĮ(priežastis)(motinos individualus numeris)(ženklinimo data)(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŢ-2) forma)(buvęs Nr./ tėvo Nr./ elektroninis Nr.)(telefono numeris)(elektroninio pašto adresas)(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(banko kodas )(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(sąskaitos Nr.)(laikymo vietos numeris)(bandos numeris)PO ĮVYKIO(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(telefono numeris)(elektroninio pašto adresas)(banko kodas )(valdos kodas)(sąskaitos Nr.)(vardas, pavardė)(bandos numeris)(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(lyties kodas)(veislės kodas)(spalva)(prieauglio indv. Nr.)(lytis)(veislė)(skaičius)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 4 priedasįsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)(asmens duomenys)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(vet.įm.kodas)(spalvos kodas, pavadinimas)(įvykio data)(parašas)(vardas, pavardė)(parašas)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 22
LaikytojasŪkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys(laikymo vietos numeris)(elektroninio pašto adresas)(rūšies kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)Laikytojas po įvykioŪkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys(laikymo vietos numeris)(rūšies kodas, pavadinimas)(grupės kodas, pavadinimas)Eil.Nr.12345678SkaičiusŪkinių gyvūnų ženklinimo paslaugas teikiantis asmuoŪkinių gyvūnų laikytojas(vietovė, gatvė, namo numeris)Nr.(užpildymo data)(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(savivaldybė, seniūnija)(ženklinimo data)Individualus Nr.Prieauglis(parašas)(vardas, pavardė)(asmens duomenys)(parašas)(vardas, pavardė)Motinos individualus Nr.Individualus Nr.LytisGimimo dataSpalvaVet.įm.kodasLytisVeislė(sąskaitos Nr.)(vietovė, gatvė, namo numeris)(telefonas)(telefonas)(savivaldybė, seniūnija)(valdos kodas)( vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas )(bandos numeris)(elektroninio pašto adresas)(vietovė, gatvė, namo numeris)(savivaldybė, seniūnija)Ūkinio gyvūnoĮvykisKodasDataVeislė(vietovė, gatvė, namo numeris)(sąskaitos Nr.)(savivaldybė, seniūnija)(pašto kodas)(asmens ar įmonės kodas)(pašto kodas)Priež.Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 5 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)(valdos kodas)(asmens ar įmonės kodas)(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŢ-2a) forma)PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ( vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas )(bandos numeris)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 23
Lapo numerisEil.Nr.123456789101112131415161718192021222324252627282930Ūkinių gyvūnų laikytojasPrieauglisGŢ-2a FORMOS TĘSINYS(parašas)(vardas, pavardė)SpalvaKodasDataPriež.Ūkinio gyvūnoMotinos individualus Nr.Individualus Nr.LytisVeislėIndividualus Nr.LytisGimimo dataVet.įm.kodasVeislėĮvykis
--------------------------------------------------------------------------------
Page 24
Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 6 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d.įsakymo Nr. 3D -redakcija)(bandos numeris)(laikymo vietos numeris)Nr.(užpildymo data)(lapo Nr.)Eil.Nr.1234567891011121314151617181920Ūkinių gyvūnų laikytojas(sudarymo vieta)IšvykimasAsmens ar įmonės kodasAsmens ar įmonės kodasData(parašas)(vardas, pavardė)Bandos kodasŪkinio gyvūnoDataGyvūnųindividualus Nr.Bandos kodassk.(ūkinio gyvūno rūšis)PRANEŠIMAS APIE LAIKINĄ ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMĄ(Pranešimo apie laikiną ūkinių gyvūnų laikymą (GŢ-4) forma)( vet.patvirtinimo Nr. )( veterinarijos įmonės pavadinimas )Atvykimas
--------------------------------------------------------------------------------
Page 25
Nr.Eil.Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Pastaba : esant priverstiniam gyvūnų skerdimui, pažymimas langelis.Skerdimo įmonės savininkas( vet. darbuotojo kodas )serijaasmens arba įmonės kodasindividualus Nr.data(užpildymo data)(vet.patvirtinimo Nr.) (skerdimo įmonės pavadinimas)numerisMikroschemos(parašas)(vardas, pavardė)Ūkinio gyvūno laikytojoŪkinio gyvūnoSkerdimonumerisPirkimo dokumento(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)PRANEŠIMAS APIE INDIVIDUALIAI ŢENKLINTŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SKERDIMĄ(Pranešimo apie individualiai ţenklintų ūkinių gyvūnų skerdimą (GŢ-5) forma)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 7 priedas(parašas)(vardas, pavardė)( lapo Nr. )(priverstinis skerdimas)(ūkinio gyvūno rūšis)(sudarymo vieta)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 26
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d.Eil.Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Pastaba : esant priverstiniam gyvūnų skerdimui, pažymimas langelis.Skerdimo įmonės savininkas( vet. darbuotojo kodas )(parašas)(vardas, pavardė)PRANEŠIMAS APIE BANDOS NUMERIU ŢENKLINTŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SKERDIMĄdata( lapo Nr. )Nr.(užpildymo data)(priverstinis skerdimas)(ūkinio gyvūno rūšis)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 8 priedas(parašas)(vardas, pavardė)Ūkinio gyvūno laikytojoSkerdimoŪkinio gyvūnobandos numerisgyvūnųnumerisPirkimo dokumentoskaičiusįsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)serija(vet.patvirtinimo Nr.)(skerdimo įmonės pavadinimas)(Pranešimo apie bandos numeriu ţenklintų ūkinių gyvūnų skerdimą (KŢ-5) forma)(sudarymo vieta)Ūkiniųasmens arba įmonės kodas
--------------------------------------------------------------------------------
Page 27
(Ausų įsagų įsigijimo registracijos žurnalo forma)Eil.Nr.nuoikiPASTABA. Žurnalų lapai susegami ir saugomi įsagų pardavimo vietoje ne trumpiau kaip 3 metus.ĮsagųįsigijimodataTipasKomplektųskaičiusNumerių intervalas (arba įsagų komplekto numeris)Tiekėjo(gamintojo)įmonės kodasĮsagų tiekėjo(gamintojo)pavadinimasĮsigytų įsagų(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(įmonės pavadinimas)Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 9 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)AUSŲ ĮSAGŲ ĮSIGIJIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS
--------------------------------------------------------------------------------
Page 28
Eil.Nr.nuoikiŪkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 10 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. AUSŲ ĮSAGŲ PLATINIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(įmonės pavadinimas)(Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalo forma)įsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)PASTABA. Žurnalų lapai susegami ir saugomi įsagų pardavimo vietoje ne trumpiau kaip 3 metus.Pirkėjoasmens arįmonės kodasTipasKomplektųskaičiusNumerių intervalas (arba įsagų komplekto numeris)Pirkėjo vardas, pavardė ar pavadinimasAusų įsagųpardavimodataParduotų įsagų
--------------------------------------------------------------------------------
Page 29
Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 11 priedas(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010m. sausio 8 d.įsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)(užsakymą pildžiusio asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)Eil.Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Užsakymą pildžiusio asmens(parašas)(vardas, pavardė)Asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas, adresasnumeris Asmens ar įmonės kodas ĮsagoatgaminimoĮsagotipas numerisKiekisNr.ĮsagoŪkinio gyvūno laikytojo(Ausų įsagų užsakymo lapo (GŽ-3) forma)(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMO LAPAS(užpildymo data)
--------------------------------------------------------------------------------
Page 30
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d.Užsakymogavimo dataTipas Skaičius NumerisVardas, pavardė arpavadinimasAsmens ar įmonės kodasAdresas, kuriuo išsiųsti atgaminti įsagaiAtgaminimo dataŪkinio gyvūno laikytojoŪkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 12 priedasįsakymo Nr. 3D - 6 redakcija)(Pamestų ir atgamintų įsagų registracijos žurnalo forma)PASTABA. Žurnalo lapai susegami ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.PAMESTŲ IR ATGAMINTŲ ĮSAGŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)(įstaigos pavadinimas)Pamesto įsagoAtgamintų įsagųišsiuntimo data
--------------------------------------------------------------------------------
Page 31
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d.(užpildymo data)(gimimo data)(lyties kodas)(veislės kodas)(spalvos kodas, pavadinimas)Aprašymas(žymės)Arklio savininkas arba jo įgaliotas asmuoPaslaugų teikėjasLaikytojas(vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė)(parašas)(vardas, pavardė)(priekinė DK)(užpakalinė DK)(užpakalinė KK)(telefono numeris)(asmens ar įmonės kodas)PRA

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-30 19:28 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Žirgo savininku gali tapti asmuo nuo 16 metų amžiaus (skaitykite aukščiau esantį pastą). Toliau cituoju :"Arklio pasai išduodami tik arkliams registruotiems VI Žemës ukio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau - Centras)arkliu veislininkystës informacinës sistemos duomenu bazëje. Jei arklys neirašytas i šios sistemos duomenu baze paso išduoti
neimanoma. Jus privalote arkli identifikuoti ir užpildžius reikiamus dokumentus registruoti Centro arkliu veislininkystës
informacinës sistemos duomenu bazëje. Arkliu identifikacija vykdo pripažintu arkliu veislininkystës instituciju (asociaciju)
specialistai. Tik atlikus arklio identifikacija ir iregistravus ji Centro duomenu bazëje prašome kreiptis arklio paso išdavimui ".

Trumpiau /aiškiau: Pasą užsisakyti galite pas savo vetą, jei jis baigęs kursus ir turi licenciją, arklių augintojų asociacijose pagal jūsų žirgo veislę, o jei žirgas neveislinis- LAAA. Už žirgo registravimą VĮ žemės ūkio verslo informacijos ir kaimo verslocentre- 55 Lt, kainos pas Grūdę (LAAA) :
LAAA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS,

patvirtintos LAAA susirinkime, prot. Nr.1. 2007 05 17.


Stojimo mokestis – 80 Lt.
Kasmetinis nario mokestis – 80 Lt fiziniams asmenims ir 100 Lt juridiniams asmenims.
Lietuvos LAAA nario pažymėjimas – 20 Lt.
Eržilo veislinės vertės nustatymas – 50 Lt.
Eržilo kergimo licenzija – 50Lt.
Kumelės veislinės vertės nustatymas, priklausomai nuo galvų skaičiaus vertinimo vietoje: iki 3 galvų – 50 Lt /vien., 4 – 6 galvos – 40 Lt., 7 ir daugiau galvų – 30 Lt.
Kumeliukų įvertinimas, priklausomai nuo galvų skaičiaus vertinimo vietoje: iki 3 galvų – 50 Lt., 4 – 6 galvos – 40 Lt., 7 ir daugiau galvų – 30 Lt.
Veislinio arklio ženklinimas, priklausomai nuo ženklinamų arklių skaičiaus ženklinimo vietoje: iki 3 galvų – 50 Lt., 4 – 6 galvos – 40 Lt., 7 ir daugiau galvų – 30 Lt.
Veislinio arklio kilmės sertifikato išdavimas – 20 Lt. + 4 Lt už persiuntimą reg. laišku.
Žirgo paso išdavimas – 30 Lt.
Kumeliuko atvedimo pažymos registravimo mokestis – 10 Lt.
Kumelės kergimo pažymėjimo registravimas – 10 litų.
Rekomendacija išmokėti subsidiją – 20 Lt.
Rekomendacija dėl veislinių arklių įvežimo – 20 Lt.
Neregistruoto žirgo įtraukimas į registrą – 20 Lt.
Savininko pakeitimas – 10 Lt.
Žirgo identifikavimo (apipiešimas) tvirtinimas – 10 Lt.
Žirgo įtraukimo į duomenų bązę, pildant AŽ1 formą – 20 Lt.
Mikročipo implantavimas žirgui - ?
Mikročipo kaina - ?
Transporto išlaidos dėl atvykimo apipiešti ir mikročipavimui atskiru susitarimu su šios paslaugos tiekėju, turinčiu raštišką LAAA įgaliojimą, suteikiantį teisę atlikti šiuos veiksmus veisliniams, LAAA kuruojamų veislių, žirgams.
Neasocijuotiems asmenims paslaugų įkainis dvigubinamas.
LAAA prezidentas Vilgelmas Grūdė.

PVZ. Šiuo metu užsisakiau du pasus, sumokėjau viso 355 Lt.
Į pasus žymisi kraujo tyrimai, skiepų ir antihelmintikų pakuočių serijos nr. Viskas turi būti patvirtinta jūsų veto parašu ir antspaudu.

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Paskutinį kartą redagavo Daiva 2010-01-30 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.

Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-30 19:53 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-12-06 00:53
Pranešimai: 89
O dabar aš pasisakysiu, mano tėvam pripudrino smegenis, kad be paso nebus galima parduoti arklio ir būtina pasidaryti tą pasą, tai suskubo pasidaryti, mūsų arklys yra darbinukas ir niekad neturėjęs jokio paso... Atėjo veterinaras ir nuplėšė iš tėvų 100 lt., sužymėjo ant lapo tas žymes, apibūdino daug maž, nes iš fermos pirktas arkliukas, niekad niekas ten nežiūri, nei kada atsiveda nei su kuom kergtas, belekaip, tėvai pasiklausė ar už viską čia tas 100 lt, dagiau nereiks mokėt, patvirtino,kad nereiks, paskiau po savaitės gal, pats veterinaras dave saskaitos numerį ir liepe susimokėti Lyg LŽ... kažkaip taip prasideda, 50 lt dar ir nusiųsti tuos lapus užpildytus į pasų išdavimo centra...

Klausimai: tai kam iš tikro reikia duoti tuos pinigus už paso pagaminimą, veterinarui, ar tiesiogiai pasų gamybos centrui? Nes tėvai jaučiasi kaip ir apgauti...

Ir ar būtinas tas jau pasas, norint parduoti arkliuką, juk seniau kaimuose visi pardavinėjo be tų pasų ir niekam niekas neužkliuvo?

Dar kažką minėjo apie tuos mikročipus, kad gal reiks, o jie tikrai būtini, arklys jau senas, tad ką aš žinau, nemanau, kad reikia, nes skaičiau, kad naujiems kumeliukams gimusiems jis reikalingas bus?... Ir kiek tas mikro čipas kainuoja? :oops: :roll:


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-30 20:05 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-11-24 21:54
Pranešimai: 179
Miestas: Šiauliai/Jusaiciai
Paprastai parduodant pasas nėra būtinas. :roll:

_________________
http://www.jojimas.puslapiai.lt
Forumas žirgų mylėtojams.


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-30 20:55 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
BUVO BUVO... Į Europą, chebra, einam, laikas pratintis prie tvarkos. Neturi likti jokio gyvo sutvėrimo, kurį pagavus laukuose nebeatsektum jo šeimininko. Už pasą 55 Lt mokate VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo registrų centrui, o vetui už apipaišymą pagal jo įkainius. Pasiskaitykite tą didelį tekstą aukščiau. Tiems kas tingi: be paso iš kiemo- niekur. Jei pagaus laukuose- savininkas per TRIS valandas turi pristatyti arklio pasą. Parduoti be paso- negalima. Perki be paso- pats ir durnas. etc.

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-31 19:30 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-01-26 15:36
Pranešimai: 324
Miestas: Šiauliai
Daiva rašė:
arklių augintojų asociacijose pagal jūsų žirgo veislę, o jei žirgas neveislinis- LAAA.


Tai dabar nelabai suprantu, Grūdė yra LAAA prezidentas, o tai ne ta ir skaitosi Lietuvos jojamųjų asociacija? Nu mano kumelės abi veislinės, bet pasus ėmiau pas Grūdę :D


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-31 19:35 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Pegase rašė:
Grūdė yra LAAA prezidentas, o tai ne ta ir skaitosi Lietuvos jojamųjų asociacija?

Tep, tie patys. Jie registruoja LT jojamuosius ir visokius kitokius ne tokius 8)

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-31 20:41 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-08-15 19:33
Pranešimai: 37
O tai trakėnų ar hanoverių neregistruoja?! Baikit meluoti 8)


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-31 22:22 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-01-26 15:36
Pranešimai: 324
Miestas: Šiauliai
Tai Baltijos Hanoverius registruoja Petraitienė, o trakėnus Jurgaitis.


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-01-31 22:52 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Liuse rašė:
O tai trakėnų ar hanoverių neregistruoja?! Baikit meluoti 8)

Jei veisimas neaktualus, tai bet kurią veislę galima registruoti per LAAA. Tačiau atskirų veislių kilmės knygas tvarko atskiros tų veislių asociacijos. Tad pvz. įregistruoti veislinį žemaitį LAAA, o po to dėl kiekvieno kergimo informuoti LAAA, kad informuotų Sekmoką...ir viskas raštiškai. Kam taip per aplinkui ?

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-01 09:49 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-08-13 08:28
Pranešimai: 1406
Miestas: Telšiai
Pegase rašė:
Tai dabar nelabai suprantu, Grūdė yra LAAA prezidentas, o tai ne ta ir skaitosi Lietuvos jojamųjų asociacija? Nu mano kumelės abi veislinės, bet pasus ėmiau pas Grūdę :D

Ne butinai jojamuju. Lietuvos Arkliu Augintoju Asociacija. Mano poniai irgi ten registruoti
Daiva rašė:
Jei veisimas neaktualus, tai bet kurią veislę galima registruoti per LAAA. Tačiau atskirų veislių kilmės knygas tvarko atskiros tų veislių asociacijos. Tad pvz. įregistruoti veislinį žemaitį LAAA, o po to dėl kiekvieno kergimo informuoti LAAA, kad informuotų Sekmoką...ir viskas raštiškai. Kam taip per aplinkui?

Vistiek viskas eina i bendra baze.

_________________
Paveikslėlis
Stübben inventoriaus priežiūra: http://www.naktigone.lt/forum/viewtopic.php?t=3512
http://www.zirgutakas.lt
Naudingi straipsniai http://zirgutakas.blogspot.com/


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-01 10:27 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Dėl arklinių šeimos gyvūno registravimo ir ţenklinimo pagal taisyklių 64 ir 65 punktussavininkas turi kreiptis į:
66.1. ŢŪM pripaţintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija), jei arklinių šeimos gyvūnas yra veislinis. Neveislinio arklinių šeimos gyvūno savininkas dėl neveislinio arklinių šeimosgyvūno registravimo gali kreiptis ir į asociaciją;
66.2. į taisyklėse apibrėţtą paslaugų teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra neveislinis. 67. Registruoto arklinių šeimos gyvūno savininkas turi uţpildyti prašymą išduoti arklio pasą tokia pat tvarka, kaip nurodyta 66 punkte. Neveislinio arklio savininkas gali pildyti prašymą išduoti arklio pasą ŢŪIKVC tinklalapyje.

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-08 11:59 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-01-26 15:36
Pranešimai: 324
Miestas: Šiauliai
Gal kas žinot LAAA adresą? Nes internete du adresus randu... :roll:


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-08 12:03 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Vilgelmas Grude
vilgelmas@banga.lt

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-08 13:19 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-01-26 15:36
Pranešimai: 324
Miestas: Šiauliai
Turėjau omeny namų adresą, bet jau išsiaiškinau :)


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-08 14:39 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-02-22 22:15
Pranešimai: 59
Rytu g. 2a, Josvainiai, Kedainiu rajonas.

Be to nera skirtumo kuriuo adresu nuvaziuosit, ten visad bus zmones kurie susisieks su Grude. Bet va sis tai tiksliai jo namu.

EDIT ups, negerai perskaiciau, nepamaciau, kad jau issiaiskinai. Bet gal dar kam prireiks. ;D


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-12 21:39 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-09-14 05:52
Pranešimai: 101
O jei trakėniukas kastratas, tai jam būtinas pasas iš asociacijos ar užtenka tokio kaip ir neveisliniui darbiaškai?


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-02-12 22:42 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-02-20 12:47
Pranešimai: 1334
Pasiskambinkite ir tiems ir tiems. Man atrodo, geriau iš asociacijos- paskui niekam neklius.

_________________
http://www.molainiuzirgynas.lt


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-12-01 10:02 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-08-13 08:28
Pranešimai: 1406
Miestas: Telšiai
Vienas zmogus is vic man tik ka parase toki sakinuka:
"Del mikroschemu, jei neklystu, nuo 2011 sausio bus privaloma visiems, nesvarbu, ar reikejo anksciau, ar nereikejo."

Gal kas zino, ar tai tiesa?

_________________
Paveikslėlis
Stübben inventoriaus priežiūra: http://www.naktigone.lt/forum/viewtopic.php?t=3512
http://www.zirgutakas.lt
Naudingi straipsniai http://zirgutakas.blogspot.com/


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-12-01 12:02 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2008-08-15 19:33
Pranešimai: 37
Girdėjau ir aš apie tai.


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-12-01 16:32 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-08-13 08:28
Pranešimai: 1406
Miestas: Telšiai
Tai vat, gavau atsakyma is vic:

"Ikeliu Jums istrauka is LR ZU ministro isakymo 2010.01.08d. Nr.3D-6, 7 skyrius, 65 punktas.

Arklinių šeimos gyvūno savininkas (toliau – savininkas) privalo registruoti savo laikomus arklinių
šeimos gyvūnus, o gimusius po 2009 m. birželio 30 d. ir ženklinti juos mikroschema iki gyvūno atvedimo
metų gruodžio 31 d. arba per 6 mėn. nuo atvedimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Mikroschemos privalomos arkliams tik gimusiems po 2009.06.30. Visiems kitiem neprivalomos.

isakyma galite rasti musu imones puslapyje www.vic.lt/zemes ukio ministro isakymai/2010-01-08 Nr. 3D-6 - Dėl
žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir
ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

_________________
Paveikslėlis
Stübben inventoriaus priežiūra: http://www.naktigone.lt/forum/viewtopic.php?t=3512
http://www.zirgutakas.lt
Naudingi straipsniai http://zirgutakas.blogspot.com/


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-12-07 18:16 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-04-13 16:55
Pranešimai: 53
o kas "isiuva" ta mikrochipa?ir kiek tai kainuoja?gal turit kokiu kontanktu?


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 2010-12-07 19:18 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 2009-08-13 08:28
Pranešimai: 1406
Miestas: Telšiai
Kiek zinau, ji ileidzia per svirksta. Gal ir klystu. Su savo veterinaru pakalbek, jis pasakys viska

_________________
Paveikslėlis
Stübben inventoriaus priežiūra: http://www.naktigone.lt/forum/viewtopic.php?t=3512
http://www.zirgutakas.lt
Naudingi straipsniai http://zirgutakas.blogspot.com/


Į viršų
 Aprašymas  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Forumas užrakintas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas

UTC + 2 vasaros laikas


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
phpBB®